Algemene verkoopsvoorwaarden

Contactgegevens

Dirk Valgaeren
Scandinaviëstraat 64
9000 Gent, België
Telefoon: +32 477 99 96 38
E-mail: info@oreely.be
Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0534 836 026
IBAN: BE95 9730 8946 5558
BIC: ARSPBE22

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt.

Art. 1 – Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

Art. 2 – Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.

OFFERTEN

Art. 3 – De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Behoudens ondersluitende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand.

Art. 4 – Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

Art. 5 – De opdrachtgever die een ontwerpopdracht geeft wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

Art. 6 – Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom. Hun aanwending en verveelvoudiging moeten bij de orderbevestiging worden overeengekomen. Bij gebrek aan schriftelijke overeenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal. Ten einde de kwaliteit van het ontwerp veilig te stellen, zal de opdrachtgever enkel de door de leverancier vooropgestelde reproductietechniek voor de verveelvoudiging van het ontwerp aanwenden. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

Art. 7 – Ontwerpen, tekeningen, foto’s, zetwerk, clichés, flans, computerbestanden, software programma’s enz., door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen, leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aanrekening van bijkomende kosten.

Art. 8 – De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

PROEVEN EN ORDER TOT UITVOERING

Art. 9 – Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van het lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.

Art. 10 – De opdrachtgever heeft recht op een voorafgaande proef. Verzorgde proeven in overeenstemming met de definitieve uitvoering, worden extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire proeven.

Art. 11 – De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten d.w.z. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen, aanvullingen of weglatingen gevraagd door de opdrachtgever na de gegeven proef, hebben een herziening van de prijs tot gevolg. De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.

Art. 12 – De mondeling opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende proef of order tot uitvoering ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens of na het uitvoeren vastgestelde fouten of weglatingen. De proef of order tot uitvoering blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING

Art. 13 – Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, ontwerpen tekeningen, foto’s, films, zetsels, clichés, flans, magnetische banden, diskettes, programma’s enz. te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN

Art. 14 – De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot uitvoering, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, loch-out, zowel bij de leverancier als bij de toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn wordt gevraagd, heeft dit een herziening van de oorspronkelijke overeengekomen prijs tot gevolg.

PERIODIEKE OPDRACHTEN - OPZEGGING

Art. 15 – De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden per aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de nietnageleefde periode.
Opzeggingstermijn:

  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7500 Euro
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 7500 Euro of meer.

AFWIJKINGEN

Art. 16 – Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art. 17 – Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf het verzenden van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benuttiging van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt aan de klant, zoals winstderving.

Art. 18 – De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER – RISICO

Art. 19 – Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.

Art. 20 – De ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, clichés, flans, kleurenselecties, informaticamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en die om welke reden ook, behalve in geval van opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestatie van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.
Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum zullen deze werken, levering, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

BETALING – BEVOEGDHEID

Art. 21 - Bij het geven van een studieopdracht kan gevraagd worden een voorschot te betalen; bij ontvangst van de bevestiging van de ontwerpopdracht kan eveneens gevraagd worden een voorschot te betalen. Deze twee voorschotten samen mogen niet meer dan 70% van het factuurbedrag uitmaken. Het saldo wordt betaald bij de levering. Alle facturen worden door de leverancier aan de opdrachtgever door middel van electronische correspondentie (email of fax) verstuurd. De factuur is betaalbaar netto-contant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. Betaling door middel van wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, ten belope van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 15%, per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfetaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 60 Euro per factuur. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, zijn in deze forfetaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

Art. 22 – In geval van facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet geleverde opdracht, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Art. 23 – In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 21. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.

Art. 24 – Indien op aanvraag van de opdrachtgever de opdracht vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschorst, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 15% als bijkomende conventionele schadevergoeding. Alle verveelvoudigings-, aanpassings-, en auteursrechten blijven eigendom van de leverancier.

Art. 25 – De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Art. 26 – Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement R.P.R.Gent.

O'Reely

Kunstenaarstraat 27

9040 Gent

BTW BE 0534 836 026 | RPR Gent

Algemene verkoopsvoorwaarden